tsr2018_20180324_韓東 han_dong_and_尹麗川 yin_lichuan_hr_01